แจ้งเกษตรกรชาวสวนยางให้มาตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดผู้มีสิทธิ์รับเงินชดเชยรายได้ชาวสวนยาง ณ บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบ้านพรุ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ