สรุปผลความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการที่สำคัญ ๆ และรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สรุปผลความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการที่สำคัญ ๆ และรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562