สรุปโครงการที่สำคัญๆ และรายจ่ายเพื่อการลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สรุปโครงการที่สำคัญๆ และรายจ่ายเพื่อการลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562