กองสวัสดิการสังคม รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานสังคมสงเคราะห์ #กองสวัสดิการสังคม รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

👵🧓ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 มีคุณสมบัติดังนี้⤵️⤵️

🔻มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่เคยลงทะเบียน หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
🔻ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

📌หลักฐานการลงทะเบียน⤵️⤵️

🔶บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
🔶ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
🔶สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขาบ้านพรุ

👉👉สามารถยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นลานลักษณ์อักษร ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2563-เดือนกันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น 4👈👈

💢สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ☎️โทร. 074-292888 ต่อ 410

👩‍🦳👨‍🦳👵🧓💵💰💷💸💵💷💰💵👩‍🦳👨‍🦳👵🧓