เทศบาลเมืองบ้านพรุรับมอบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (อปท.สะอาด)”

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายอดิศักดิ์รัตนะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ นายทัศนะ ประทุมวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ร่วมงานประชุมสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมลูฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่👥🗣

ภายในงานมีออกบูธจากอปท.ต่างๆจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และมีการมอบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (อปท.สะอาด)” เทศบาลเมืองบ้านพรุได้ผ่านเกณฑ์การการประเมิน และนายอดิศักดิ์รัตนะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ รับเกียรติบัตรจากนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี

และนางสมมาท เกษสุมล อสม.เทศบาลเมืองบ้านพรุและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้รับมอบเกียรติบัตร “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ดีเด่น ระดับจังหวัด” จากนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

👏👏👏👍👍👍👍👏👏👏