กิจกรรมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท สงขลา

วันที่ 19/09/62 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยท่านปลัดอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ร่วมกับ #กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดย ผอ. พิมพ์ใจ รัตนะ (ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) และ รองปลัดเทศบาล

นางสาวอฑิภา กาญจนวุฒิกร พร้อมทั้ง กลุ่ม อสม. ,คณะกรรมการชุมชน , กลุ่มชมรมต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ เข้าร่วมอบรม #กิจกรรมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ณ
โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท สงขลา

🎉🎉พิธีการเปิดอบรม โดยนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ นายอดิศักดิ์ รัตนะ และมีวิทยากรมาให้ความรู้ ทั้ง 3 ท่านดังนี้

1.นางดวงใจ อ่อนแก้ว :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(พี่เลี้ยง สปสช.)
2.นางสาวดวงดาว อุปสิทธิ์ :พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(พี่เลี้ยง สปสช.)
3.นายอุสมาน หวังสนิ :อาจารย์โรงเรียนสอนศาสนา
(พี่เลี้ยง สปสช.)
โดยการอบรม เป็นการใช้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561.

การอบรมมีระยะเวลา 2 วัน โดยในวันนี้เป็นการสอนการเขียนโครงการ ต่างๆ ร่วมทั้งกฏกติกาต่างๆ แบบแผนในการเขียนโครงการทั้งหมด และ ในส่วนของวันพรุ่งนี้ (20/09/62)
จะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฎิบัติในการเขียนโครงการ และการนำเสนอโครงการ เพื่อจัดทำแผนสุขภาพในพื้นที่ต่อไป..🤗