โครงการอบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

👉วันที่16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยนางสาวพิมพ์ใจ รัตนะ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่องโครงการอบรมเสริมประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ👈
👉การประชุมในวันนี้มีวัตถุปรัสงค์เพื่อเสริมศักยภาพท้องถิ่นในการนำเข้าข้อมูล จัดเก็บ และการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืนด้วยตนเอง และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ แบ่งปันข้อมูล และประสบการณ์ รายงานผลและวางแผนขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตามเกณฑ์ชี้วัด และร่วมกันขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน👈
📸ภาพ/ข่าว :

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล