นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นางสายใจ หวานนวล รองปลัดเทศบาล นายอุกฤษฎ์ จุทอง ผอ.กองช่าง และนายอภินันท์ สิริรัตนจิตต์ได้ออกเดินทางดูสถาปัตยกรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลา เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการดำเนินงานออกแบบ ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพรุค้างคาว

นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นางสายใจ หวานนวล รองปลัดเทศบาล นายอุกฤษฎ์ จุทอง ผอ.กองช่าง และนายอภินันท์ สิริรัตนจิตต์
ได้ออกเดินทางดูสถาปัตยกรรม ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลา เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการดำเนินงานออกแบบ ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพรุค้างคาว

สอบถามข้อมูล