ประชุมทางไกล (Video Conference) กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อชี้แนะ (coaching)ตัวชี้วัดตามแนวทางท้าทายเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565

👉วันนี้13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. #งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #เทศบาลเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อชี้แนะ (coaching)ตัวชี้วัดตามแนวทางท้าทายเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2565 ให้แก่พื้นที่ที่ผ่านการประเมินขั้นต้นด้วยระบบ SAR และการชี้แนะ (Coaching)ระบบการประเมินเมืองน่าอยู่คู่ตสหกรรมเชิงนิเวศ (SEIT Platform) รวมทั้งแนะนำการเตรียมความพร้อมสถานที่กิจกรรมโดดเด่น สำหรับการตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ชี้วัดเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ👈
📸 ภาพ/ข่าว :
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล