โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 #งานสังคมสงเคราะห์#กองสวัสดิการสังคม #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยท่านปลัดอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ
จัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ❌🤰❌🤰

♀️♂️โครงการในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ⤵️⤵️
✔ให้กลุ่มวัยรุ่นมีทักษะชีวิต เช่น ทักษะการป้องกันตัวเอง ทักษะการคิด การวิเคราะห์ การต่อรอง การปฏิเสธ และมีความมั่นใจในตัวเองในการป้องกันท้องไม่พร้อม
✔ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการทำงานป้องกันท้องไม่พร้อมสำหรับวัยรุ่นในสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายอื่นในชุมชน..

✏ในภาคเช้ามีวิทยากรจากโรงเรียนสุทธิ์รักษ์ อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้
⭕ฐานรู้เท่าทันสื่อ
⭕ฐานโรคติดต่อ
⭕ฐานพื้นที่ส่วนตัว
⭕ฐานนิทรรศการ เรื่องเพศในชุมชน

✏ในภาคบ่ายกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ต่อจากภาคเช้า และสรุปถอดบทเรียน

👦👧น้องๆที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้จาก โรงเรียนบ้านโปะหมอ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม โรงเรียนกิตติวิทย์ ต่างให้ความสนใจและสนุกสนานกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งวิธีการป้องกัน ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กลับบ้านกันอย่างมีความสุข 😊😊

👧👦♂️♀️❌🤰❌🤰❌🤰❌🤰♀️♂️👦👧