โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปี 2562. ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

วันที่ 26/08/62#เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยท่านปลัดอดิศักดิ์ รัตนะปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ร่วมกับ #กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปี 2562. ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

🐚🍈🍅🐚🍈🍅🐚🍈🍅🐚🍈🍅🐚🍈🍅🐚🍈🍅

เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่ยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดในประเทศและเพื่อเป็นการป้องกันลูกหลานในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยเฉพาะกลุ่ม เยาวชนนอกสถานศึกษา องค์กรภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา. เพื่อลดปัญหายาเสพติดในชุมชนต่อไป และ ก่อให้เกิดกระบวนการทำงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางเทศบาลได้พาน้องๆ เข้าชม ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยร่วมฟังกิจกรรมการบรรยาย ภายในศูนย์ฝึกอาชีพ โดยทางวิทยากรของศูนย์ฝึก ฯ แนะนำสถานที่ต่างๆของศูนย์ฯ. โดยแบ่งเป็น ฐานต่าง ๆ ให้น้องๆได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆดังนี้…

ฐานที่1. ให้ความรู้และฝึกปฎิบัติการทำอาชีพไอศครีมมะพร้าวสด

ฐานที่2. ให้ความรู้และฝึกปฎิบัติให้ความรู้ ในการทำโพรงเลี้ยงผึ้ง ชันโรง

ฐานที่3. ให้ความรู้และฝึกปฎิบัติ การทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก

ฐานที่4. ฐานให้ความรู้การเพาะเห็ด

โดยกิจกรรมทุกอย่าง มีพี่ๆ ทหารมาให้ความรู้ และมาสอนปฎิบัติอธิบายได้อย่างเข้าใจง่าย รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ระแวกใกล้เคียงมาให้ความรู้ และสามารถนำเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ต่อยอดใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันต่อไป🤗

🇹🇭💖🇹🇭💖🇹🇭💖🇹🇭💖🇹🇭💖🇹🇭💖🇹🇭💖🇹🇭💖