โครงการ รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันโรค ประจำปี 2562

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแก่ประชาชน กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง”👉ในโครงการ “รู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันโรค ประจำปี 2562″ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ