โครงการเสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562

🌼วันที่ 16/08/62🌼

#เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยท่านปลัดอดิศักดิ์ รัตนะปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ร่วมกับ#กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบ้านพรุจัดโครงการเสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 (กิจกรรมอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองบ้านพรุ(พรุค้างคาว) และ ศูนย์การเรียนรู้เพาะเห็ดเทศบาลเมืองบ้านพรุ (โครงการ9101) และ สวนเบญจพฤกษ์ ตำบล ควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา )

🌱🌴🌼🌱🌴🌼🌱🌴🌼🌱🌴🌼🌱🌴🌼🌱🌴🌼

ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายเป็น น้องๆ จาก 2โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ คือ #โรงเรียนโปะหมอ ชั้นปฐมวัย 4 และ #โรงเรียนวัดเทพชุมนุม ชั้นปฐมวัย 6 เข้าร่วมในการอบรมศึกษาดูงาน โดยในช่วงภาคเช้าเริ่มจาก การอบรมให้ความรู้การทำเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลัก 3R มีวิทยากร คือ นายทัศนะ ประทุมวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ มาให้ความรู้น้องๆในการคัดแยกขยะต่างๆ หลังจากนั้น จะเป็นส่วนของวิทยากรอีกหนึ่งท่านคือ นางกชภัส สุทธิกรทวี ตำแหน่งเจ้าพนักงานสวนสาธารณะเทศบาลเมืองบ้านพรุ มาให้ความรู้การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ จากน้ำซาวข้าว และพาเด็กๆ ชมสวนภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ พรุค้างคาว

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

การศึกษาดูงานอีกสถานที่ต่อมาคือ ให้น้องๆ มาดูและเรียนรู้ในส่วนของกิจกรรมการเพาะเห็ด จาก ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดเทศบาลเมืองบ้านพรุ (โครงการ 9101) โดยมีวิทยากร นายศิริพงศ์ รัตนะ มาให้ความรู้น้องๆ เกี่ยวกับเห็ดชนิดต่างๆ และให้น้องๆ ลงมือทำก้อนเห็ดกันทุกคน พร้อมทั้งให้ความรู้การดูแลและปลูกเห็ดไว้รับประทานกินกันเองภายในครอบครัว
ของตนเองได้💖💖

กิจกรรมในส่วนสุดท้าย จะนำพาน้องๆ ไปสู่สวนเบญจพฤกษ์ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวิทยากรจากทางสวนฯ มาให้ความรู้น้อง ๆ ทั้ง 2 โรงเรียน ในการผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์ก้อน การผสมดินปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงไส้เดือนดินสำหรับทำปุ๋ย และการให้ความรู้น้องๆ จากพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆ ของทางศูนย์ฯ.