ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันนี้ 15 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ
โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
🔺️ ระเบียบวาระที่ 1 🔺️
🗣เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
🔺️ ระเบียบวาระที่ 2 🔺️
🗣เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
🔺️ ระเบียบวาระที่ 3 🔺️
🗣ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
🔺️ ระเบียบวาระที่ 4 🔺️
🗣ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำนักปลัดเทศบาล)
🔺️ ระเบียบวาระที่ 5 🔺️
🗣ญัตตินายเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองคลัง)
🔺️ ระเบียบวาระที่ 6 🔺️
🗣ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองช่าง)
🔺️ ระเบียบวาระที่ 7 🔺️
🗣ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองสาธารณสุขฯ)
🔺️ ระเบียบวาระที่ 8 🔺️
🗣ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองวิชาการและแผนงาน)
🔺️ ระเบียบวาระที่ 9 🔺️
🗣ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองการศึกษา)
🔺️ ระเบียบวาระที่ 10 🔺️
🗣ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็ยรายการใหม่ ปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองสวัสดิการสังคม)
🔺️ ระเบียบวาระที่ 11 🔺️
🗣 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
🔺️ ระเบียบวาระที่ 12 🔺️
🗣ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลจ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
🔺️ ระเบียบวาระที่ 13 🔺️
🗣ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลจ่ายเงินทุนสำรอง เงินสะสม เพื่อดำเนินการต่างโครงกสรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2562
🔺️ ระเบียบวาระที่ 14 🔺️
🗣ญัตตินายกเทศมนตรี เรือง ขอรับความเห็นชอบรับพัสดุที่ได้รับการอุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ
🔺️ ระเบียบวาระที่ 5 🔺️
🗣เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

👥👍👥👍👥👍🗣👍🏾🗣👍🏾🗣