ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจำปี  ๒๕๖๒

วันที่  ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๒

เวลา  ๑๐.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

——————————-

 

ระเบียบวาระที่  ๑     เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่  ๒    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ  สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจำปี ๒๕๖๒  วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่  ๓    ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ

ระเบียบวาระที่  ๔    ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (สำนักปลัดเทศบาล)

ระเบียบวาระที่ ๕    ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (กองคลัง)

ระเบียบวาระที่ ๖    ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (กองช่าง)

ระเบียบวาระที่ ๗    ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (กองสาธารณสุขฯ)

ระเบียบวาระที่ ๘    ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (กองวิชาการและแผนงาน)

ระเบียบวาระที่ ๙    ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  (กองการศึกษา)

ระเบียบวาระที่ ๑๐   ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (กองสวัสดิการสังคม)

ระเบียบวาระที่ ๑๑   ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๑๒   ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง ขออนุมัติจากสภาเทศบาลจ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๑๓    ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๑๔    ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบรับพัสดุที่ได้รับการอุทิศ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ระเบียบวาระที่ ๑๕    เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)

—————————————