จัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ ๘/๘/๒๕๖๒
#เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยท่านปลัด อดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ
ร่วมกับสำนักปลัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดโครงการ #ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น ๕

🇹🇭💖🇹🇭💖🇹🇭💖🇹🇭💖🇹🇭💖🇹🇭💖🇹🇭💖🇹🇭💖🇹🇭💖🇹🇭
โดยโครงการที่จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และวัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยมีวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓/๖๒ “เป็นเป้า เป็น แม่พิมพ์” และ หลักสูตร พื้นฐาน รุ่นที่ ๑/๖๒ เป็นการบรรยายในหัวข้อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดมีผู้เข้าร่วมอบรม ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล และเหล่าจิตอาสาพระราชทาน เพื่อนำความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากวิทยากรจิตอาสาฯ มาเป็นแนวทางในการปฎิบัติตนเป็นคนดีตามพระยุคลบาทต่อไป
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭