ทำการ สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านพรุ จะทำการ สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดยจะให้เจ้าหน้าที่พนักงาน ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง คือ ประเภท,จำนวน,ขนาด,การใช้ประโยชน์ ฯลฯ. เพื่อใช้ในการประเมินภาษี

อนึ่ง หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสำรวจในครั้งนี้ สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่
กองคลังเทศบาลเมืองบ้านพรุ
ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ในวันและเวลาราชการ >>>
โทร : 074-292-888 ต่อ 125
มือถือ :063-535-0179