ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ2562

เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอประชาสัมพันธ์ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับแจ้งจาก สนง.ป.ป.ช.ว่าให้ทำการ #ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ2562(ITAS)

👨‍⚖️ในส่วนของประชาชนทั่วไป #ที่มาติดต่อกับทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า #ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) นั้น ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้เปิดให้มีการตอบแบบสอบถาม โดยอ้างอิงจาก .. ผู้เสียภาษี , ผู้ขออนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบหรือทางเทศบัญญัติ , ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการต่างๆ , ผู้เสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้าง , ผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ,โรงเรียนหรือหน่วยงานในกำกับ และผู้มาติดต่อกับทางเทศบาลต่างๆ

เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ดังที่กล่าวมาข้างต้น #ทำการตอบแบบประเมินEIT ด้วยตนเองโดยความสมัครใจ โดยใช้ URL และ
QR Code ที่แนบรายระเอียดมาข้างต้น และมีระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม #ตั้งแต่บัดนี้ถึง31พฤษภาคม2562 ..ขอบคุณครับ