สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับ สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ ให้นำสมุดทะเบียนเกษตรกร(เล่มเขียว) มาปรับสมุดทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน

สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับ สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ ให้นำสมุดทะเบียนเกษตรกร(เล่มเขียว) มาปรับสมุดทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน (UPDATE) โดยเฉพาะเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนไว้ปี 2558 ต้องมาปรับสมุด ถ้าไม่มาปรับสมุดทะเบียนเกษตรกร #ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะตัดลบข้อมูลออกจากระบบ และถ้าหากรัฐบาลมีการช่วยเหลือด้านการเกษตรในอนาคตอาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาล

ดังนั้น เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว กรุณานำสมุดของท่าน ไปปรับสมุดให้เป็นปัจจุบัน(UPDATE) ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ …คุณสุทธิ หน่อสกูลคม (เกษตรอำเภอหาดใหญ่ รับผิดชอบตำบลบ้านพรุ) โทร. 081-542-8566

เอกสารที่ต้องเตรียมไปด้วยมีดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.ทะเบียนบ้าน
3.เอกสารสิทธิ์ที่ดินทุกแปลงที่ขึ้นทะเบียนไว้ในสมุดเล่มเขียว
4.สมุดเล่มเขียว (สมุดทะเบียนเกษตรกร)