ช่องทางการติดต่องานทะเบียนราษฎร

ช่องทางการติดต่องานทะเบียนราษฎร

  1. กดบัตรคิว โดยเลือกประเภทงานที่ติดต่อ
  • งานทะเบียนราษฎร กด 1
  • งานบัตรประชาชน กด 2

สอบถามข้อมูล