นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ รองธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายก พร้อมด้วยผอ.กองช่าง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนและช่องทางระบายน้ำที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ รองธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายก พร้อมด้วยผอ.กองช่าง หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนและช่องทางระบายน้ำที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

สอบถามข้อมูล