โครงการ แข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ

เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยกองการศึกษา จัดโครงการ แข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ในการจัดการศึกษาปฐมวัยนั้น จะต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี ให้มีการพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กต่อไป

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ที่ 2 ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมให้กำลังใจน้องๆได้ครับ ตามวันและเวลาดังกล่าว