โครงการจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2565 ประชุมประชาคม ชุมชนเขต 11

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี ,นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล ,นายวรพจน์ ศิวิโรจน์ ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ. , สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ,และคณะทำงานกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดทำแผนชุมชนประจำปี 2565 ( #ชุมชนเขต11 ) ณ ศาลาอเนกประสงค์แจ้วประชา
♦️ โดยการประชุมประชาคมรับทราบปัญหา ความต้องการของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้..

 • เพื่อให้คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนให้มีคุณภาพ
 • เพื่อให้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาต่างๆของกลุ่ม องค์กร ชุมชน มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีในการทำงาน และนำปัญหาความต้องการ โครงการที่เกินศักยภาพชุมชน มาจัดทำแผนงาน โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
  🟠ในวันนี้ชาวชุมชนเขต 11 เข้าร่วมประชุมประชาคม พร้อมเสนอปัญหาและความต้องการ
  ในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองบ้านพรุให้น่าอยู่ต่อไป
  ………………………………………..
  ภาพ/ข่าว : #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ
สอบถามข้อมูล