โครงการจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2565 ประชุมประชาคม ชุมชนเขต 9

วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี , นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ,และคณะทำงานกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดทำแผนชุมชนประจำปี 2565 ( #ชุมชนเขต9 ) ณ มัสยิดดารุลฮูดา
♦️ โดยการประชุมประชาคมรับทราบปัญหา ความต้องการของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้..

 • เพื่อให้คนในชุมชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนชุมชนให้มีคุณภาพ
 • เพื่อให้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาต่างๆของกลุ่ม องค์กร ชุมชน มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีในการทำงาน และนำปัญหาความต้องการ โครงการที่เกินศักยภาพชุมชน มาจัดทำแผนงาน โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
  ♦️ โดยได้กำหนดการประชุมประชาคมในการจัดทำแผนชุมชนทั้ง 11 ชุมชน ไว้ดังนี้ ♦️
  วันที่ 11 เมษายน 2565
  เวลา 13.00 – 16.30 น.
  #ชุมชนเขต3 #วัดเทพชุมนุม
  #ชุมชนเขต4 #โรงเรียนบ้านโปะหมอ
  วันที่ 12 เมษายน 2565
  เวลา 13.00 – 16.30 น.
  #ชุมชนเขต5 #วัดปทุมธาราวาส
  #ชุมชนเขต6 #ศาลาเอนกประสงค์บางศาลา
  วันที่ 18 เมษายน 2565
  เวลา 13.00 – 16.30 น.
  #ชุมชนเขต7 #วัดชินวงศ์ประดิษฐ์
  #ชุมชนเขต8 #วัดพระบาท
  วันที่ 19 เมษายน 2565
  เวลา 13.00 – 16.30 น.
  #ชุมชนเขต9 #มัสยิดดารุลฮูดา
  วันที่ 20 เมษายน 2565
  เวลา 13.00 – 16.30 น.

ชุมชนเขต10 #วัดปทุมธาราวาส

#ชุมชนเขต11 #ศาลาเอนกประสงค์แจ้วประชา
#เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญชวนชาวบ้านพรุเข้าร่วมประชุมประชาคมรับทราบปัญหา ความต้องการ เพื่อจัดทำแผนชุมชน ในวันและเวลาดังกล่าว มาร่วมมือร่วมใจร่วมเสนอปัญหาความต้องการของชุมชน
………………………………………..
ภาพ/ข่าว : #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

สอบถามข้อมูล