การให้บริการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

การให้บริการทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา ผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงตน ในกรณีเร่งด่วน สามารถติดต่อสอบถามและยื่นคำร้องได้ ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้บ้านติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองบ้านพรุ โทร 074-292890