โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาเหนือ 13

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาเหนือ 13

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนคลองยาเหนือ 13