ขอเชิญสมาชิกทุกท่านที่เคยสมัครอาสาสมัครทัองถิ่นรักษ์โลก (อถล.) มาประชุมพร้อมกันเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก( อถล. )

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านที่เคยสมัครอาสาสมัครทัองถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ไปแล้วนั้นมาประชุมพร้อมกันเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก( อถล. ) ในวัน อังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561เวลา 13.00น. เป็นต้นไปที่ชั้น5 ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ