โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ ๙

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ ๙

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเมืองบ้านพรุ ๙