เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ

🎈🎉#เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ตลาดน้ำบ้านพรุ🎉🎈

🎗️มีกิจกรรมดังนี้🎗️
✔️ประกวดหนูน้อยนพมาศ👧👧
✔️ประกวดกระทงใหญ่ 🎆🎇🕯️🕯️
✔️ชมการแสดงบนเวทีจากนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ 💃🕺💃🕺
✔️กิจกรรมลอยกระทงร่วมกัน 🌺🌼☘️🌿🕯️🎇🕯️

📌#คุณสมบัติผู้เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ📌
✳️เพศหญิง ♀️♀️👧👧
✳️อายุ 7-9 ปี นับ พ.ศ. เกิด (เกิดระหว่างปีพ.ศ.2552-2554) 💯💯
✳️อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ หรือบิดา-มารดาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ 📍📍🏠🏚️🏡
✳️รับจำนวน 20 คน (หากเต็มก่อนปิดรับสมัครก่อน)2️⃣️0️⃣️❌

📌#หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้าประกวด📌
✴️สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
✴️สำเนาทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดา 1 ฉบับ
✴️สำเน่ใบสูติบัตร 1 ฉบับ
✴️รูปถ่ายแบบเต็มตัว 1 รูป

📌#วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร📌
✴️รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านพรุ

📌#การแต่งกาย📌
✴️ผู้เข้าประกวดทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทย (ไม่จำกัดประเภท)

📌#การปฏิบัติของผู้เข้าสมัคร📌
✴️ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการ ณ กองอำนวยการ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.
✴️ผู้เข้าประกวด 1 คน อนุญาตให้มีพี่เลี้ยงได้เพียง 1 คนเท่านั้น

📌#รางวัลผู้ชนะการประกวดหนูน้อยนพมาศ📌
✴️รางวัลชนะเลิศหนูน้อยนพมาศ เงินรางวัล 5,000 บาท💰💴💵
✴️รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท💰💴💵
✴️รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท💰💴💵
✴️รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลรางวัลละ 1,000 บาท💰💴💵

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

📌#คุณสมบัติผู้ส่งกระทงเข้าประกวด📌
🔷มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ

📌#เอกสารที่ใช้ในการสมัคร📌
🔷สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้สมัคร 1 ฉบับ

📌#ประเภทกระทง📌
🔷ประเภททั่วไป

📌#หลักเกณฑ์การส่งกระทงเข้าประกวด📌
🔷แกนทุ่นใช้วัสดุทั่วไปที่สามารถลอยน้ำได้
🔷วัสดุตกแต่งใช้วัสดุธรรมชาติ
🔷เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตรขึ้นไป ส่วสูงไม่จำกัด
🔷สามารถลอยน้ำได้
🔷การประดับไฟที่กระทงให้ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ของผู้ส่ง

📌#วันเวลาและสถานที่รับสมัคร📌
🔷สามารถด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนนี้ – 22 พฤศจิกายน 2561 (หน้างาน)ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านพรุ

📌#ตัดสินผลการประกวด📌
🔷ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รับกระทงตั้งแต่เวลา 16.00-18.30 น. ณ ตลาดน้บ้านพรุ

📌#รางวัลปารประกวดกระทง📌
🔷รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท 💰💴💵
🔷รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท 💰💴💵
🔷รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท 💰💴💵
🔷รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลรางวัลละ 1,000 บาท 💰💴💵

➡️➡️☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านพรุ โทร.📞074-292888 ต่อ 408

⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕