การรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพประจำปีงบประมาณ2562

🔊🔊ข่าวประชาสัมพันธ์🔊🔊

เรื่อง การรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพประจำปีงบประมาณ 2562

▶️เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอความร่วมมือการแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพ (ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์)โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกรอกรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย (ทางเทศบาลจัดส่งไปรษณีย์) และส่งเอกสารพร้อมหลักฐาน ..
📌ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านพรุ 📌
📌#ภายในวันที่15กันยายน2561📌

❌❌หากไม่มาดำเนินการภายในวันที่กำหนด เทศบาลเมืองบ้านพรุ จะระงับการจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ท่านเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น ❌❌

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.📞 074-292888-6 ต่อ 410 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านพรุ 📍📍