กิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาดูงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 26/01/65 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ /ลูกจ้างเทศบาลคณะกรรมการชุมชนทั้ง 11 ชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาดูงาน “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


♦️เวลา 09.00น. นายสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และคณะทีมงาน ร่วมต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจาก #เทศบาลเมืองบ้านพรุ ที่มาศึกษาดูงานในโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. โดยกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 3 ด้าน 6 งาน , การสอนการเขียนใบงาน และการวิเคราะห์งาน , การจับพิกัดตำแหน่ง , การเก็บตัวอย่าง และการดอง ของทรัพยากรในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึง ความสำคัญของฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ


♦️อนึ่ง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณ คณะทีมงานจาก อบต. ท่าข้าม ที่ให้ความรู้และมาเป็นพี่เลี้ยง ในการมาทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านพรุในครั้งนี้
ทางคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านพรุ จะนำความรู้ต่างๆ กลับไปพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนต่อไปครับ.
🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️
ปล. กิจกรรมจัดอบรม ได้จัดตามมาตราการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการอบรม และ มีการคัดกรองอุณหภูมิ พร้อมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้บริการตลอดการอบรม
…………………………………………………….
Cr. ภาพ / ข่าว : นายนราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว #งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล