โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำค.สล. และคูระบายฝาปิด ค.ส.ล. แยกจากถนนราษฎร์สามัคคี1(วารีเปี่ยมสุข)

ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำค.สล. และคูระบายฝาปิด ค.ส.ล. แยกจากถนนราษฎร์สามัคคี1(วารีเปี่ยมสุข)

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำค.สล. และคูระบายฝาปิด ค.ส.ล. แยกจากถนนราษฎร์สามัคคี1(วารีเปี่ยมสุข)