ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน เขต11 สถานที่ ณ ศาลาแจ้วประชา

วันที่ 15/12/64 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ และนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และนายวิวเนตร สายสินธุ์ ผอ .กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดประชุม #คัดเลือกคณะกรรมการชุมชน #เขต11 สถานที่ ณ ศาลาแจ้วประชา โดยได้ผลการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนเขต 11 (อย่างไม่เป็นทางการ) ดังนี้…
♦️1. นายเอกชัย ศรีชาติ (ประธาน)
♦️2. นายภูกิจ ลิขิตจารุกร (รองประธาน)
♦️3. นางสาวสุดารัตน์ พรหมจันทร์ (เลขานุการ)
♦️4. นาวรัตติยา บำรุงวงค์ (เหรัญญิก)
♦️5. นางจำเนียร สิงห์เกลี้ยง (กรรมการ)
♦️6. นางบุหงา สิทธิเดช (กรรมการ)
♦️7. นางวิมลรัตน์ ฉิวน้อย (กรรมการ)
♦️8. นายสมบูรณฺ แก้วมณี (กรรมการ)
♦️9. นายสมบัติ ยะหวา (กรรมการ)
……………………………………………………….
Cr. ภาพ/ข่าว : นายนราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว #งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล