ประชุม คัดเลือกคณะกรรมการชุมชน เขต7 สถานที่ ณ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์

วันที่ 13/12/64 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และนายวิวเนตร สายสินธุ์ ผอ .กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดประชุม #คัดเลือกคณะกรรมการชุมชน #เขต7 สถานที่ ณ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์ โดยได้ผลการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนเขต 7 (อย่างไม่เป็นทางการ) ดังนี้…
♦️1. นายประศาสน์ โลหะกิจไพบูลย์ (ประธาน)
♦️2. นายถาวร ชีวะอิสระกุล (รองประธาน)
♦️3. นางสาวนิตยา แซ่ว่อง (เลขานุการ)
♦️4. นางปริสา เห็ดทอง (เหรัญญิก)
♦️5. นายพิสัย วงศ์งาม (กรรมการ)
♦️6. นายพัชรินทร์ ศรีแก้ว (กรรมการ)
♦️7. นางหั้ว ยศชู (กรรมการ)
♦️8. นายจารุ แย้มด้วง (กรรมการ)
♦️9. นายบุญส่ง รัตตัญญู (กรรมการ)
……………………………………………………….
Cr. ภาพ/ข่าว : นายนราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว #งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล