ขอเชิญชวนพี่น้องชาวบ้านพรุมาร่วมประชุมตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”

เนื่องด้วยรัฐบาลจะดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” โดยเทศบาลเมืองบ้านพรุ จะมีทีมงานขับเคลื่อนลงพื้นที่ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
ทั้ง 11 ชุมชน เพื่อค้นหาปัญหา ความต้องการ และการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีงบประมาณมาดำเนินการในชุมชน ๆ ละ ประมาณ200,000 บาท ดังนั้น เทศบาลเมืองบ้านพรุ จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวบ้านพรุมาร่วมประชุมพร้อมกันในวันและเวลาดังกล่าว ตามกำหนดการที่ส่งมานี้