เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เทศบาลเมืองบ้านพรุสุจริตโปร่งใส โดยมีเจตนารมณ์ในการดำเนินงามตามอำนาจหน้าที่และการให้บริการประชาชน สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance )

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร #เทศบาลเมืองบ้านพรุสุจริตโปร่งใส โดยมีเจตนารมณ์ในการดำเนินงามตามอำนาจหน้าที่และการให้บริการประชาชน สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance ) โดยให้พนักงานเทศบาลทุกระดับยึกถือปฏิบัติ น้อมนำคำสอน 9 ประการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน และได้ทำการติดป้ายแสดงคำสอน 9 ประการไว้ ตามสถานที่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ ดังนี้
1.สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ
2.ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ
3.อุทยานการเรียนรู้ทีเคปาร์คบ้านพรุ (TK Park Banpru)
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่1.
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่2.
6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่3.
7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านพรุ ศูนย์ที่4

สอบถามข้อมูล