ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบ้านพรุ

คุณสมบัติและเอกสารที่ใช้สมัคร
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์ (กรณีผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ต้องมีผู้ปกครองลงนามยินยอมในใบสมัครด้วย)
-เอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
-รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 074-292888 ต่อ 413