ขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านพรุเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่-สงขลา

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) ได้จัดทำแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่-สงขลา จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบ้านพรุเข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อแผนงานโครงการก่อสร้างปรับปรุุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่-สงขลา ในวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านพรุ(ชั้น 5 )