นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้แสดงเจตจำนงรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ ต่อที่ประชุม

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ หลังจากนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้มอบนโยบายการปฎิบัติงานและแนวทางในการบริหารงาน แก่ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเรียบร้อยแล้ว ได้แสดงเจตจำนงรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ ต่อที่ประชุม

สอบถามข้อมูล