ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหารือให้การช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านพรุ

โดยนายธีรยุทธ์ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหารือให้การช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

สอบถามข้อมูล