โครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ดูแล

วันนี้ 14 ธันวาคม 2560 กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ร่วมเป็นประธานโครงการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ดูแล โดยวิทยากร จากพัฒนาสังคมจังหวัดสงขลา บรรยายหัวข้อการทำบัตรคนพิการ และการเข้าถึงสิทธิคนพิการ และวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ บรรยายในหัวข้อการฝึกทักษะการดูแลตนเองด้านฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการ ณ ชั้น 5 ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ