เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา

วันที่ 2/8/64 เวลา 13:00น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล , นายวรพจน์ ศิวิโรจน์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ,นายสุวีรพัฒน์ เพชรรัตน์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เข้าร่วม #ประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา

สอบถามข้อมูล