วันที่ 7 พ.ย. 2560 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้มีโอกาสต้อนรับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา โดยได้มาตรวจเยี่ยม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองบ้านพรุ

วันนี้ 7/11/2560 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้มีโอกาสต้อนรับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา โดยได้มาตรวจเยี่ยม
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน จังหวัดสงขลา จำนวน 140 ศูนย์ ซึ่งหนึ่งในนั้น มีเทศบาลเมืองบ้านพรุด้วย โดย ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้จัดตั้งที่สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น 4 ของสำนักงาน โดยมีพันธกิจเพื่อลดปัญหาข้อพิพาทและปัญหาอาชญากรรมในชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างความสมานฉันท์ตามแนวทางกระบวนการยุติธรรมชุมชน ตามกรอบภารกิจ 5 ด้านดังนี้…..

1. การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน
2. การรับเรื่องร้อนเรียนร้องทุกข์แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น
3.การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
4.การเยียวยาเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน
5.การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน