ประกาศวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 การไฟฟ้าฯจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 การไฟฟ้าฯจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ณ บริเวณถนนชุมแสง 4, สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ และหมู่บ้านปาล์มสปริง 8 หน้าเทศบาลตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 16.00 น. ทำให้งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนต้องงดให้บริการในวันดังกล่าว