กิจกรรมแจกข้าวสารวันที่ 2

วันที่ 21 กันยายน 2564 #เทศบาลเมือง
นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ และพนักงานเทศบาล #เข้าร่วมกิจกรรมแจกข้าวสารวันที่สอง สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
ตามที่ #องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้เทศบาลเมืองบ้านพรุรับลงทะเบียนผู้ได้รับกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (โควิด 19) ที่ผ่านมาและมีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับข้าวสาร จำนวน 10 กิโลกรัม ต่อครอบครัว ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ตามประกาศรายชื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นั้น เทศบาลเมืองบ้านพรุจึงขอให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว มารับข้าวสาร ดังรายละเอียดดังนี้…..
📌1. #ชุมชนเขต1รับข้าวสารจำนวน615คน ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ลำดับที่ 1 – 300 รับข้าวสาร เวลา 08.30 – 12.00 น. และ ลำดับที่ 301 – 615 รับข้าวสาร เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ
📌2. #ชุมชนเขต2 รับข้าวสาร ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 368 คน
📌3. #ชุมชนเขต3 รับข้าวสาร ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 533 คน
📌4. #ชุมชนเขต 4 รับข้าวสาร ในวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 229 คน
📌5. #ชุมชนเขต 5 รับข้าวสาร ในวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 293 คน
📌6. #ชุมชนเขต 6 รับข้าวสาร ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 229 คน
📌7. #ชุมชนเขต 7 รับข้าวสาร ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 231 คน
📌8. #ชุมชนเขต 8 รับข้าวสาร ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 468 คน
📌9. #ชุมชนเขต 9 รับข้าวสาร ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 456 คน
📌10. #ชุมชนเขต 10 รับข้าวสาร ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 260 คน
📌11. #ชุมชนเขต 11 รับข้าวสาร ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 366 คน
………………………………………………………………………

หลักฐานประกอบการรับข้าวสาร

       ⚡ #ผู้มีสิทธิมารับด้วยตนเอง⚡

📌-ใช้บัตรประชาชนหรือบัตรคนพิการตัวจริง
⚡ #กรณีผู้มีสิทธิมอบอำนาจ⚡
📌-ใช้บัตรประชาชนตัวจริงผู้มอบและผู้รับมอบ
…………………………………………………………………………
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่ได้มารับข้าวสารตามเวลาที่กำหนดไว้ ขอให้มารับข้าวสารในวันที่ 29 – 30 กันยายน 2564 และ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ในเวลาราชการ
📌: ให้จดลำดับที่ของผู้มีสิทธิรับข้าวสารหรือเขียนในกระดาษมาด้วย
📌: ให้ผู้มีสิทธินำปากกาสีน้ำเงินมาด้วย เพื่อลดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 074 – 292884 – 6 ต่อ 410 กองสวัสดิการสังคม

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ >>>

https://drive.google.com/…/1Yc6iPem9TA5K…/view…
………………………………………………………………………
CR. ภาพ/ข่าว นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว #งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล