การเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนน คูระบายน้ำ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลประจำปี ๒๕๖๑(๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)