ประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา10.00 น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ในวันนี้นอกจากจะมีการขอรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 แล้ว ในญัตติของนายกเทศมนตรี มีการขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วยังมีการขอความเห็นชอบจากสภาในญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยเทศบาลสมทบงบประมาณร้อยละ 10 ของโครงการเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม เพื่อใช้ในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองบ้านพรุและพื้นที่ต่อเนื่อง และเรื่อง ขอรับความเห็นชอบรับพัสดุที่ได้รับโอนให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ รวมทั้งรายงานผลการประเมินขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองบ้านพรุ ปี 2564

สอบถามข้อมูล