กิจกรรมแจกข้าวสารครั้งที่ 6

วันที่ 28 กันยายน 2564 #เทศบาลเมืองบ้านพรุนำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ และพนักงานเทศบาล #เข้าร่วมกิจกรรมแจกข้าวสารครั้งที่6 สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
ตามที่ #องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้เทศบาลเมืองบ้านพรุรับลงทะเบียนผู้ได้รับกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (โควิด 19) ที่ผ่านมาและมีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับข้าวสาร จำนวน 10 กิโลกรัม ต่อครอบครัว ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ตามประกาศรายชื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นั้น เทศบาลเมืองบ้านพรุจึงขอให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว มารับข้าวสาร ดังรายละเอียดดังนี้…..

📌

1. #ชุมชนเขต1รับข้าวสารจำนวน615คน ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ลำดับที่ 1 – 300 รับข้าวสาร เวลา 08.30 – 12.00 น. และ ลำดับที่ 301 – 615 รับข้าวสาร เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ

📌

2. #ชุมชนเขต2 รับข้าวสาร ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 368 คน

📌

3. #ชุมชนเขต3 รับข้าวสาร ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 533 คน

4. #ชุมชนเขต 4 รับข้าวสาร ในวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 229 คน

5. #ชุมชนเขต 5 รับข้าวสาร ในวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 293 คน

6. #ชุมชนเขต 6 รับข้าวสาร ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 229 คน

7. #ชุมชนเขต 7 รับข้าวสาร ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 231 คน

8. #ชุมชนเขต 8 รับข้าวสาร ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 468 คน

9. #ชุมชนเขต 9 รับข้าวสาร ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 456 คน

10. #ชุมชนเขต 10 รับข้าวสาร ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 260 คน

11. #ชุมชนเขต 11 รับข้าวสาร ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารดับเพลิง เทศบาลเมืองบ้านพรุ จำนวน 366 คน
………………………………………………………………………
#หลักฐานประกอบการรับข้าวสาร

 #ผู้มีสิทธิมารับด้วยตนเอง

-ใช้บัตรประชาชนหรือบัตรคนพิการตัวจริง

 #กรณีผู้มีสิทธิมอบอำนาจ

-ใช้บัตรประชาชนตัวจริงผู้มอบและผู้รับมอบ
…………………………………………………………………………
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่ได้มารับข้าวสารตามเวลาที่กำหนดไว้ ขอให้มารับข้าวสารในวันที่ 29 – 30 กันยายน 2564 และ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ในเวลาราชการ

: ให้จดลำดับที่ของผู้มีสิทธิรับข้าวสารหรือเขียนในกระดาษมาด้วย

: ให้ผู้มีสิทธินำปากกาสีน้ำเงินมาด้วย เพื่อลดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 074 – 292884 – 6 ต่อ 410 กองสวัสดิการสังคม

สอบถามข้อมูล