ข่าวประชาสัมพันธ์ ถึงเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ทุกท่าน เนื่องด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์จะรับสมัครเกษตรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปี 2561

ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ถึงเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ทุกท่าน เนื่องด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์จะรับสมัครเกษตรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปี2561 โดยกำหนดคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการดังนี้(เฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่)
1.เป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่แปลงเกษตรในเขตอำเภอหาดใหญ่. 2.Bพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ทำกินเนื้อที่ 1 ไร่ขึ้นไป
3. มีแหล่งน้ำประเภทสระขุด,แหล่งน้ำธรรมชาติ ที่พอเพียงสำหรับการทำการเกษตรตลอดปี.
4.มีความต้องการที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่
5.มีความต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านการทำการเกษตรและมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโครงการจัดขึ้นทุกครั้ง 6.เป็นผู้มีสัญชาติไทย
7.อายุ20 ปี ขึ้นไป.
เกษตรกรท่านใดมีความสนใจเข้าร่วมโครงการให้นำหลักฐาน
1 สำเนาบัตรประชาชน
2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 4.แบบฟอร์มการเข้าร่วมโครงการ (ขอรับเพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการที่สนง.เกษตรอำเภอหาดใหญ่)
และมายื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่ ภายในวันที่ 31 ต.ค. 60 นี้
ติดต่อสอบถามข้อมูลโครงการ
1.นางสาวนพวรรณ นิลสุวรรณ 086 336 1144
2.นางสาวจิรา อิสสะโร 081 959 5630