ประชุมการซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติการเตรียมการป้องกันและบรรเทาภัย จากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี2564

วันที่ 19/10/64 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ข้าราชการ , สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมฟังสรุปประชุมการบรรยายจากสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบ้านพรุ จัดประชุม#การซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติการเตรียมการป้องกันและบรรเทาภัย #จากอุทกภัย #วาตภัย #และดินโคลนถล่ม #ประจำปี2564

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย ในครั้งนี้ จะทำการจัดสำรวจบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่รองรับการอพยพ (ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ) โดยการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันภัย จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อรองรับเหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต

Cr. ภาพ/ข่าว : นราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว #งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล